Kustavin seurakunta

Itärannantie 3, 23360 KUSTAVI

  • Suurenna fontin kokoa
  • Fontin oletuskoko
  • Pienennä fontin kokoa
Sähköposti Tulosta PDF

KUSTAVIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA- 1/2015

Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

29.1.2015 sivu 1

_________________________________________________________________________________

Aika Torstai 22.1.2015 klo 18.00 – 18.34

Paikka Seuratupa, Itärannantie 3

Läsnä Forss Raila

Friberg Pirkko

Jalonen Lasse

Laine Marjut

Linnasaari Sirpa

Mäntynen Jarmo

Santalahti Marja

Siusluoto Mika

Vähätalo Marja

Ääritalo Ilona

Muut läsnäolijat Laitinen Petri kirkkoherra, vt

Simola-Terho Tarja pöytäkirjanpitäjä

Asiat § 1 - 17

Allekirjoitukset


Marja Vähätalo Tarja Simola-Terho

puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu Seuratuvassa to 29.1.2015

__________________________________________________________

Raila Forss Pirkko Friberg

Ilmoitus nähtävänäolosta Kirkkoherranviraston ilmoitustaululla

Todistaa_____________________________

Tarja Simola-Terho, pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 2.2.-3.3.2015 kirkkoherranvirastossa aukioloaikana.

Todistaa________________________

Sari Väinölä, toimistosihteeri

KUSTAVIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA- 1/2015

Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

29.1.2015 sivu 2

_________________________________________________________________________________

KOKOUKSEN AVAUS

KV 1

Kokouksen avasi iältään vanhin valtuutettu Marja Vähätalo.

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

KV 2

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 § ja 2 mom. mukaan kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston todettava, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. KL 7:4 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkojärjestyksen 8:5, 1-2 mukaan kirkkovaltuuston ensimmäiseen kokoukseen kutsun antaa puheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kirkkovaltuuston jäsenille on lähetetty oheinen kokouskutsu asialuetteloineen 21.1.2015 ja se on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 21. – 29.1.2015.

Esitys: Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, läsnä 10/11 jäsentä, poissa Laura Nummela, ei varajäsentä tilalla.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

KV 3

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 § mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Raila Forss ja Pirkko Friberg. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen päätyttyä. Pöytäkirjan nähtävänä olosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 30.1.2015 ja se on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 2.2. - 3.3.2015.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ

KV 4

Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii kirkkoherra, jollei valtuusto toisin määrää.

Esitys: Pöytäkirjanpitäjänä toimii talouspäällikkö Tarja Simola-Terho.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

KUSTAVIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA- 1/2015

Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

29.1.2015 sivu 3

________________________________________________________________________________

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

KV 5

Esitys: Esityslistan mukainen.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VAALI VUOSIKSI 2015 – 2018

KV 6

Ensimmäisessä kokouksessaan valtuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunta on päätösvaltainen vähintään kahden jäsenen ollessa saapuvilla. Jos lautakunta ei ole päätösvaltainen, valtuusto voi tilapäisesti täydentää sitä suoritettavaa vaalia varten. Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita ja ottaa itselleen sihteeri.

Esitys: Keskustellaan asiasta ja valitaan suhteellisten vaalien vaalilautakunta vuosiksi 2015 – 2018.

Päätös: Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäseniksi vuosiksi 2015 – 2018 valittiin Laura Nummela, Mika Siusluoto ja Ilona Ääritalo, ja varajäseniksi Sirpa Linnasaari (Nummela), Jarmo Mäntynen (Siusluoto) ja Marja Santalahti (Ääritalo).

KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSIKSI 2015 - 2016

KV 7

Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa KJ 8:2

Esitys: Kirkkovaltuusto suorittaa valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin.

Päätös: Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Marja Vähätalo ja varapuheen- johtajaksi Laura Nummela.

Marja Vähätalo kiitti luottamuksesta ja jatkoi kokouksen johtamista.

KUSTAVIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA- 1/2015

Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

29.1.2015 sivu 4

________________________________________________________________________________

KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2015-2016

KV 8

Esitys: Valtuusto suorittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin toimikaudeksi 2015-16.

Päätös: Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Jarmo Mäntynen.

KIRKKONEUVOSTON VIIDEN JÄSENEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2015 - 2016

KV 9

Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi jäsentä.

Kneuv. ohjesääntö, KL 10:2.

Esitys: Valtuusto suorittaa kirkkoneuvoston viiden jäsenen vaalin toimikaudeksi 2015-16.

Päätös: Kirkkoneuvoston jäseniksi valittiin Lasse Jalonen, Marja Santalahti, Ilona Ääritalo, Mika Siusluoto ja Kaarina Valtonen.

KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALI VUOSIKSI 2015-2016

KV 10

Valitaan eri vaalilla edellä mainituille henkilökohtaiset jäsenet. Kn. ohjes., KL 10:2

Esitys: Valtuusto suorittaa kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin toimikaudeksi 2015-16.

Päätös: Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin
Petteri Kulmala (Mäntynen), Matti Orrensalo (Jalonen), Raila Forss (Santalahti),
Tarja Nieminen (Ääritalo), Heikki Jussari (Siusluoto), Marjut Laine (Valtonen)


KUSTAVIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA- 1/2015

Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

29.1.2015 sivu 5

_________________________________________________________________________________

LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN, KUUDEN JÄSENEN JA SEITSEMÄN VARAJÄSENEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2015-2018

KV 11

Ohjesäännön mukaan valitaan puheenjohtaja, 6 jäsentä ja 7 varajäsentä.

Esitys: Kirkkovaltuusto suorittaa vaalin.

Päätös: Lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Friberg ja jäseniksi Susanna Koskinen, Laura Nummela, Mika Siusluoto, Jonna Salmela Sami Jalonen, Sami Suominen; varajäseniksi Marja Lehtikallio, Tiina Uotila, Tuomas Rouvali, Petteri Kulmala, Kirsti Salminen, Niko Kulmala, Ilona Ääritalo.

DIAKONIATYÖN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN, KAHDEKSAN JÄSENEN JA VIIDEN VARAJÄSENEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2015-2018

KV 12

Ohjesäännön mukaan valitaan puheenjohtaja, 8 jäsentä ja 5 varajäsentä.

Esitys: Kirkkovaltuusto suorittaa vaalin.

Päätös: Diakoniatyön johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Marja Santalahti ja
jäseniksi Raila Forss, Lasse Jalonen, Eija Laihonen-Aalto, Harry Näse, Marjut Laine
Sirpa Linnasaari, Heikki Jussari, Jarmo Mäntynen; varajäseniksi Riitta Huttunen,
Maritta Jalonen, Pirkko Friberg, Jukka Ekuri, Kalevi Lehmusvaara.

LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN, VIIDEN JÄSENEN JA VIIDEN VARAJÄSENEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2015-2016

KV 13

Ohjesäännön mukaan valitaan puheenjohtaja, 5 jäsentä ja 5 varajäsentä.

Esitys: Kirkkovaltuusto suorittaa vaalin.

Päätös: Lähetystyön johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Ilona Ääritalo, jäseniksi Eeva Latokartano, Heikki Järvelä, Sirpa Linnasaari, Tiina Uotila, Heikki Jussari; varajäseniksi Marjut Laine, Marja Vähätalo, Riitta Huttunen, Lasse Jalonen, Kalevi Lehmusvaara.

KUSTAVIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA- 1/2015

Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

29.1.2015 sivu 6

_________________________________________________________________________________

TILINTARKASTAJIEN VALINTA KAUDELLE 2015

KV 14

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 pykälän mukaan vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastus-yhteisö voi hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen valtuustokaudesta 2011–2014 alkaen. Seurakuntavaaleissa 2014 valittu kirkkovaltuusto valitsee kevään 2015 ensimmäisessä kokouksessa vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai näiden sijasta tilintarkastusyhteisön valtuustokauden ajaksi. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT-, tai HTM-tilintarkastaja taikka JHTT-, KHT-, tai HTM-tilintarkastajayhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä.

Eduskunnalle on marraskuussa 2014 annettu esitys uudeksi tilintarkastuslaiksi ja laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alussa. Kirkkohallituksessa on valmisteilla kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutosesitys, jonka mukaan seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä tultaisiin 1.1.2016 noudattamaan lakia julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta. Muutosesitykset on tarkoitus käsitellä kirkolliskokouksessa toukokuussa 2015.

Ehdotetut säädösmuutokset tarkoittaisivat sitä, että seurakuntataloudessa (seurakunta tai seurakuntayhtymä) tulisi 1.1.2016 lukien olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajana voisi toimia edellä mainituilla perusteella myös JHTT-tilintarkastaja tai JHTT-yhteisö.

Voimassa olevien säännösten mukaiset HTM- ja KHT-tilintarkastajat tai HTM- ja KHT-yhteisöt eivät voisi jatkaa 1.1.2016 jälkeen seurakunnan tilintarkastajina.

Esitys: Kirkkovaltuusto valitsee vuoden 2015 tilintarkastajiksi edelleen tilintarkastaja, JHTT, HTM Sinikka Niitynperän/ BDO Audiator Oy ja HTM Timo Siivosen Taivassalosta.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

____________


ILMOITUSASIAT

KV 15

Kirkkovaltuuston työjärjestys postitetaan valtuutetuille.

Luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen on 15.2.2015.

VALITUSOSOITUS

KV 16

Puheenjohtaja antoi liitteen mukaisen valitusosoituksen.

KOKOUSEN PÄÄTÖS

KV 17

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.34.